Gündem

Kardeşlik Bağı Prj.

  • 14.10.2019
  • Haber

Kardeşlik Bağı Projesi'nde ders ve burs desteği ile mülteci çocukların okula devamlılıklarını sağlıyor; sosyal uyumlarını artırmak için oyunlar, etkinlikler ve geziler düzenliyoruz. 

İyilikhane Kardeşlik Bağı Projesi, 10-14 yaş arası Suriyeli mülteci çocuklara yönelik eğitim, sosyal destek ve rehberlik çalışmasıdır.
Projenin başlıca amacı: savaş, göç, toplumsal dışlanma vb. travmatik yaşantılara maruz kalmış çocuklarla gönüllüler arasında kardeşlik bağları kurulması ve bu bağın iyileştirici etkisi ile çocukların hayatında psikolojik, sosyal ve akademik açıdan olumlu bir gelişim sağlanmasıdır.,

Proje, İstanbul’un Fatih ilçesinde ikamet eden, risk grubu içerisinde oldukları belirlenen 10-14 yaş arasında 54 Suriyeli çocuk ile dezavantajlı çocuklarla çalışma konusunda eğitim alan 18-30 yaş arasında 36 gönüllüyü kapsamaktadır. Kardeşlik Bağı Projesi’nde öncelikle 3 akran çocuk ve 2 gönüllüden oluşacak ‘kardeşlik grupları’ oluşturulmaktadır. Bu gruplar en az haftada bir gün 3 saat bir araya gelmektedir. Her grupta çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre okul müfredatıyla eş zamanlı olarak takviye ders anlatımı yapılmaktadır. Her bir kardeşlik grubu ayda bir çocukların ilgi ve yeteneklerine göre bir etkinliğe (kültürel geziler, spor aktiviteleri, bilim-sanat atölye çalışmaları vb.) katılmaktadır. Ayrıca projedeki tüm kardeşlik gruplarının dâhil olacağı toplu etkinlikler dernek tarafından düzenlenmektedir.

Projenin hazırlık aşamasında, gönüllü çağrısı yapılmakta ve adaylara dezavantajlı gruplarla çalışma konusunda eğitim verilmektedir. Eğitim sonrası mülakata giren adaylardan uygun görülenler, gönüllülük sözleşmesini imzalayarak “kardeşlik gönüllüsü” adıyla projeye katılmaktadır. Proje süresince gönüllülerle iki haftada bir kardeşlik gruplarının takibi, olası problemlerin istişare edilmesi ve motivasyonlarının yüksek tutulması için danışmanlık toplantıları yapılmaktadır.

Projeden istifade edecek çocuklar, derneğimizin üç yıldır İstanbul-Fatih’te yürüttüğü yardım çalışmaları sırasında tespit edilen bin beş yüzü aşkın çocuk arasından, eğitime devam edebilmek için akademik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan 10-14 yaş arası Suriyeli öğrenciler seçilmektedetir. Çocuklar ve aileleri ile mülakat yapılmakta, projeye devamlılık sözleşmesinin çocuk ve velisi tarafından imzalanması ile çocuklar projeye katılmış olmaktadır. Proje kapsamında ailelere proje süreci, eğitim sistemi, sahip oldukları diğer haklar hususunda bilgilendirme yapılmakta, çocukların ailelerinin birbirleriyle ve gönüllülerle kurduğu iletişimle, algıladıkları sosyal destek düzeyinin artmasına katkı sağlanmaktadır.

Kardeşlik gruplarının haftalık buluşmaları için çocukların bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak; gönüllüler, koordinatör iş birliği ile kendi gruplarına özel bir eğitim takviye programı hazırlanmaktadır. Çocukların Türkçe öğrenimi başta olmak üzere okul derslerine yardımcı olunmakta, grupların kendi içlerinde kaynaşması ve paylaşımlarının artması, çocukların yeteneklerinin bilincine varmaları ve öz farkındalıklarının artırılması için ayda bir çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır. 

Eğitim ve etkinlik planlamalarının yanı sıra, projeden istifade eden çocuklara, maddi imkânsızlıklar nedeniyle işe dönmelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarını karşılayarak okula devamlılıklarını teşvik etmek için aylık burs desteği verilmektedir. Ayrıca projeye dâhil olan gönüllülerin proje kapsamında yapacakları harcamalar, gönüllü destek bursu olarak dernek tarafından karşılanmaktadır.

Kardeşlik Bağı Projesi; çocuklar, aileler ve gönüllüler üzerindeki etkilerinin ölçülebilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi ve geliştirilerek yenilenmesi, daha sonra farklı şahıs ve kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalara veri sunabilmesi ve örnek olabilmesi amacıyla aynı zamanda bir araştırma projesi olarak planlanmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerle iş birliği yapılacak, sosyal bilimler ve ruh sağlığı alanında yetkin akademisyenlerin danışmanlığında süreç takip edilecek, ön test ve son testlerle gelişim ve farklılıklar araştırılarak, birebir görüşmeler, gözlemler gibi nitel yöntemlerle toplanan verilerle gerekli analizler yapılarak proje çıktıları literatüre kazandırılacaktır.

Projenin Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasındaki birinci uygulama döneminde 51 çocuk ve 34 gönüllü arasında kardeşlik bağları kurulmuş, çocukların gelişimleri ders takviye çalışmaları ile desteklenmiş, düzenlenen grup etkinlikleri ve aylık etkinliklerle, çocukların akran grupları ile kaynaşmaları sağlanarak dışlanma duygularının önüne geçilmiş ve Suriyeli çocukların yaşadıkları şehre, kültüre uyumlarını kolaylaştırarak aidiyet duygularının artmasına katkı sağlanmıştır.

Projenin ikinci uygulama dönemi hedefi, 54 çocuk ile 36 gönüllü arasında kardeşlik bağlarını tesis ederek; çocukların topluma uyumlarını artırmak, eğitime devamlılığını sağlayarak akademik başarılarını, algıladıkları sosyal desteği ve psikolojik iyi oluşlarını yükseltmektir. Projenin gelecek yıllarda daha fazla çocuğun istifade edeceği bir çalışma olarak genişletilmesi ve hazırlanacak yeni projelere kaynaklık teşkil etmesi beklenmektir.

Projemizin hedef kitlesini dezavantajlı durumda olan Suriyeli 10-14 yaş arasındaki 54 çocuk, 18-30 yaş arasındaki 36 gönüllü, projeden istifade edecek çocukların aileleri ve tanıtımlarla farkındalık oluşturulacak çevre oluşturmaktadır.